ZWROTY I REKLAMACJE

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

ZWROT DOKONASZ W KILKU KROKACH:

FORMULARZ ZWROTU PROMPTERA

Wypełnij podpisane oświadczenie o odstąpieniu od umowy adres email: dominik@promptery.com

Zabezpiecz Towar przed uszkodzeniem w czasie wysyłki kurierskiej

Wyślij towar na wskazany poniżej adres 

Oczekuj na zwrot kosztów

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość możesz POBRAĆ TUTAJ.

Skan podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży proszę przesłać emailem na adres: dominik@promptery.com. Oryginalne oświadczenie załączyć do zwracanego towaru.

Zwracany towar należy wysłać kurierem na poniższy adres.

MDG Dominik Gawroński

Ul. Kochanowskiego 33

87-300 Brodnica

Tel. 880 892 519

Administratorem danych osobowych jest MDG Dominik Gawroński, w Brodnicy. e-mail: dominik@promptery.com. telefon: 880 892 519

Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem!

Po otrzymaniu towaru wystawię konsumentowi fakturę korygującą i odeśle ją na adres konsumenta.

 

Informacje dotyczące korzystania z prawa do odstąpienia od umowy

 

 1. Konsument, który w sklepie internetowym zawarł umowę sprzedaży produktu może odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.
 2. Terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży produktu wygasa po upływie 14 dni od objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części, dla pozostałych umów, w tym umów o świadczenie usług dodatkowych – od dnia ich zawarcia.
 3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży produktu może zostać zrealizowane przez konsumenta poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu na adres email: dominik@promptery.com
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży produktu usługodawca zwraca wszystkie otrzymane od konsumenta płatności (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym usługodawca został poinformowany o decyzji konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 5. Usługodawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru w niepogorszonym stanie.
 6. Towar należy odesłać lub przekazać na adres: MDG Dominik Gawroński, Kochanowskiego 33, 87-300 Brodnica, Tel. 880 892 519, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował usługodawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru – przesyłka kurierska.
 8. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Jeżeli konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia usług dodatkowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży produktu zobowiązany jest do uiszczenia ich ceny proporcjonalnie do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował usługodawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 10. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez usługodawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z usługodawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, przedsiębiorca informuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy sprzedaży produktu.

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług dodatkowych, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę dodatkową, za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów i/lub usług dodatkowych;
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta i służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy sprzedaży przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.

Reklamacje

Reklamacje proszę kierować na adres: dominik@promptery.com